Algemene Voorwaarden Pol Flex B.V.

Inschrijfnummer KvK: 73251127

Artikel 1 – Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Pol Flex voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek en de werving en/of selectie van arbeidskrachten in de ruimste zin van het woord.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Pol Flex die afwijking schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor die opdracht.
 • Pol Flex verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever in de rechtsverhouding tussen Pol Flex en haar opdrachtgever.
 • De opdrachtnemer met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Pol Flex.
 • Pol Flex is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel aan te vullen. Pol Flex zal de opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 • Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 • Indien Pol Flex niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Pol Flex in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden geldt de Nederlandse wet.

Artikel 2 – Offerte, opdracht en opdrachtgeverstarief

Offerte

 • Een aanbod of offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden, en is vrijblijvend.
 • Ieder aanbod en elke offerte van Pol Flex is van kracht gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. Pol Flex heeft het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen nat ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Pol Flex het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen aan te passen.
 • Indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Pol Flex niet aan zijn offerte worden gehouden.
 • Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Pol Flex daaraan niet gebonden.

Opdracht

 • De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: óf voor een vaste periode; óf voor een bepaalbare periode; of voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

Opdrachtgeverstarief

 • Het door de opdrachtgever aan Pol Flex verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Pol Flex op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Pol Flex verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht.
 • Pol Flex is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
  • als gevolg van wijziging van de cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
  • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift;
  • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de cao, de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
 • Pol Flex kan jaarlijks in de eerste week van het jaar haar tarieven indexeren conform de procentuele stijging van de loonkosten in de sector zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek in het jaar.
 • Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Pol Flex zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.
 • Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Pol Flex gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief aan te passen. Pol Flex kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Pol Flex zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 3 – Werkzaamheden en afspraken

Informatieverstrekking

 • De opdrachtgever verstrekt Pol Flex voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 • Pol Flex bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.
 • Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever aan Pol Flex de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan Pol Flex tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

Inlenersbeloning

 • De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet aanpak schijnconstructies, op grond waarvan de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het juiste loon aan de uitzendkracht.
 • Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Pol Flex onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de cao en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Pol Flex de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief aan Pol Flex verschuldigd vanaf het moment dat de uitzendkracht aanspraak heeft op de hogere beloning.
 • Indien Pol Flex met de opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de eerste werkdag van de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen en/of indien sprake is van een vakkrachtenregeling, past Pol Flex de inlenersbeloning toe vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht en zal de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden Pol Flex voorzien van de lid 5 van dit artikel genoemde informatie.
 • De opdrachtgever stelt Pol Flex tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
 • Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de cao of – indien van toepassing – de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

Arbeidsomvang en arbeidsduur

 • De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen.
 • Opdrachtgever zal de uitzendkracht te werk stellen voor de volledige overeengekomen arbeidsduur. De opdrachtgever blijft het tarief verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur voor de resterende looptijd van de opdracht ook in de omstandigheid dat de opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de uitzendkracht heeft of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, tenzij anders overeengekomen.
 • De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 • Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de cao.
 • De opdrachtgever dient Pol Flex bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Pol Flex deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht.
 • Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Pol Flex onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.
 • Indien de opdrachtgever nalaat om Pol Flex tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Pol Flex het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Vervanging

 • Omdat een uitzendkracht door Pol Flex bij meerdere opdrachtgevers te werk kan worden gesteld is Pol Flex gerechtigd een ter beschikking gestelde uitzendkracht te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 • Pol Flex schiet niet toerekenbaar tekort tegenover de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Pol Flex om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen, en Pol Flex een vervangende uitzendkracht ter beschikking stelt. Artikel 4 lid 1 is hierop van toepassing.

Artikel 4 – Verplichtingen van partijen

Algemeen

 • Pol Flex is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Pol Flex deze verplichting niet nakomt, is Pol Flex, met inachtneming van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Pol Flex en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Pol Flex.
 • De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 • De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Pol Flex en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 • Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Pol Flex en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 • De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Pol Flex verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.
 • De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

 • De opdrachtgever aan wie door Pol Flex een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de uitzendkracht in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Ook zal de opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie-en bewaarplichten.
 • Ter zake vreemdelingen verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend met de Wav, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van dit document, stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.

Arbeidsomstandighedenwet

 • De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 • De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en Pol Flex verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Wet allocatie arbeidskrachten

 • De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de Waadi en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Bedrijfsongeval of beroepsziekte

 • Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Pol Flex zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage

Artikel 5 – Betaling

Tijdverantwoording

 • Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald.
 • De opdrachtgever en Pol Flex kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten of declaratieformulieren.
 • De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 • Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat Pol Flex aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Pol Flex wordt verstrekt.
 • Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Pol Flex gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
 • Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij Pol Flex ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij Pol Flex ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Nota’s en betalingen

 • Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever.
 • Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Pol Flex gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits de Pol Flex opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 • Indien opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Pol Flex gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 • Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade ontstaat, komt deze niet voor rekening van Polflex.
 • Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is opdrachtgever aan Pol Flex de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf datum verstrijken van de betalingstermijn tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien opdrachtgever in verzuim blijft in de nakoming van zijn verplichtingen tot het betalen van de factuur, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten ad 15 % eveneens rente verschuldigd.
 • Bij uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, heeft Pol Flex het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Polflex eveneens indien zij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.
 • Door opdrachtgever gedane betalingen worden door Pol Flex eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 • Opdrachtgever mag de vorderingen van Pol Flex niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Pol Flex heeft. Dit geldt eveneens indien opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 6 – Opschorting, opzegging, beëindiging en ontbinding

Opschorting

 • De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 • In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
 • dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
 • de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én;
 • Pol Flex jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de cao.
 • De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
 • Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Pol Flex het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Opzegging

 • Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In dat geval dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes weken. Indien opdrachtgever niet tijdig genoeg de juiste informatie doorgeeft zullen de (eventuele) kosten van de aanzegvergoeding voor rekening van opdrachtgever komen.
 • Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes weken.

Ontbinding

 • Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
 • de andere partij in verzuim is;
 • de andere partij geliquideerd is;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.
 • Indien Pol Flex de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Pol Flex voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Pol Flex onmiddellijk opeisbaar zijn.

Beëindiging

 • De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
 • Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Pol Flex de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 • Indien tussen de uitzendkracht en Pol Flex het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Pol Flex bevestigen.
 • De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Pol Flex de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Pol Flex en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Pol Flex schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.
 • Indien de opdrachtgever in strijd met artikel 2 (Offerte, opdracht en opdrachtgeverstarief) en/of artikel 5 (Betaling) niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en schade

 • Pol Flex is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien Pol Flex deze verplichting niet nakomt, is Pol Flex gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Pol Flex alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Pol Flex voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Pol Flex is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.
 • Pol Flex is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 • Pol Flex is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Pol Flex indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pol Flex bij de selectie.
 • De opdrachtgever vrijwaart Pol Flex voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Pol Flex als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect – terzake van de aansprakelijkheden zoals genoemd in artikel 4 lid 7 en de leden 4 en 5 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 • De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden – en Pol Flex vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of Pol Flex daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Pol Flex is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd. Indien Pol Flex hiervoor op enigerlei wijze toch verantwoordelijk dan wel aansprakelijk wordt gehouden dan vrijwaart opdrachtgever Pol Flex voor deze verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid.
 • Pol Flex schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en Pol Flex voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
 • Indien een bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 • De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Pol Flex (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Pol Flex zo nodig terzake te vrijwaren.
 • Opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 • Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Pol Flex is beperkt tot het door Pol Flex aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Pol Flex maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 • Opdrachtgever moet Pol Flex uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspraken.

Artikel 8 – Geheimhouding

 • Pol Flex en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 • Pol Flex zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 • Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Pol Flex over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Pol Flex.
 • Pol Flex is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 9 – Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 • Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Pol Flex worden meegewogen.

Artikel 10 – Verwerking persoonsgegevens

 • Pol Flex verwerkt persoonsgegevens als daar een gerechtvaardigd en specifiek doel voor is. De persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dit doet Pol Flex in overeenstemming met (privacy) wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens. Pol Flex en de opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen naleven.
 • De opdrachtgever zal de via Pol Flex verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan in overeenstemming met wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens. Opdrachtgever zal daar waar vereist de uitzendkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.
 • De opdrachtgever vrijwaart Pol Flex voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de opdrachtgever, op grond van de wet, anderszins verantwoordelijk is, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Pol Flex toerekenbaar zijn.
 • De opdrachtgever vrijwaart Pol Flex voor boetes van de autoriteit Persoonsgegevens op grond van de wet Bescherming Persoonsgegevens in de gevallen dat Pol Flex op grond van de wet niet als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens kan worden aangemerkt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de door de autoriteit Persoonsgegevens opgelegde boete het gevolg is van schuld en/of roekeloosheid bij Pol Flex.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Pol Flex is gevestigd.